Reserves
+34 977 830 078

Avís legal

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), HOTELS PRIORAT, SL manifesta que el domini www.hotelspriorat.com és propietat de HOTELS PRIORAT, SL, amb CIF B-43286137, i amb domicili a c. Miquel Barceló n. 4-6, 43730 FALSET (TARRAGONA).

Que HOTELS PRIORAT, SL  consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona2, al Tom 731, Foli T1409 i Fulla 2. 

HOTELS PRIORAT, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei,

HOTELS PRIORAT, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet. 

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de HOTELS PRIORAT, SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de HOTELS PRIORAT, SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de HOTELS PRIORAT, SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de HOTELS PRIORAT, SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en el Fitxer de “ Contactes ” responsabilitat de HOTELS PRIORAT, SL, CIF: B-43286137.

La finalitat d’aquest tractament  és la de portar la gestió i control del correu electrònic així com l'agenda de contactes i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. 

Conforme allò disposat a la normativa esmentada, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a c. Miquel Barceló n. 4-6, 43730 FALSET (TARRAGONA), o bé, enviar un correu electrònic a info@hotel-hostalsport.com. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de dades

CONDICIONS D’ÚS DE RESERVES I COMPRES ON-LINE

Les presents Condicions Generals d’Ús i Política de Privacitat regulen l’ús del lloc web www.hotelspriorat.com (en endavant “el lloc Web”) de la que HOTELS PRIORAT, SL. és titular. 

A través del seu lloc Web www.hotelspriorat.com es proporciona informació sobre els serveis oferts i ofereix la possibilitat de realitzar reserves i la contractació d’altres serveis oferts.

En qualsevol cas, existeixen pàgines del Lloc Web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se ni iniciïn cap reserva (en endavant “Usuaris”). En aquest lloc, els Usuaris que accedeixin a aquesta part del Lloc Web accepten i queden sotmesos en els termes i condicions recollits en aquestes Condicions geneals, en la mesura que els puguin ser d’aplicació.

Es recomana que es llegeixi detingudament les presents condicions d’ús per participar, com usuari, d’ una forma responsable i garantir que es compleixen totes les condicions exposades a continuació. 

Per la naturalesa del lloc Web, així com el seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix s’ ha de obtenir la condició d’Usuari, la qual una vegada realitzada la sol·licitud per la seva part a HOTELS PRIORAT, SL.; qui una vegada sol·licitades les dades necessàries, li facilitarà un nom d’ usuari i contrasenya.

Per tant, la citada condició d’ USUARI suposa la adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada en el moment en que se s’ accedeix al Lloc Web. HOTELS PRIORAT, SL. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals. Per això, es recomana a l’Usuari llegir el mateix atentament cada vegada que accedeix al Lloc Web.

Al registrar-se como Usuari, Vostè es compromet a respectar totes les condicions exposades, i si no es troba d’ acord amb alguna d’elles, no s’hagi inscriure’s com usuari de HOTELS PRIORAT, SL. Per tant, l’ acceptació d¡ aquestes condicions suposa l’acceptació per l’ usuari de totes elles.

L’ ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’ usuari es compromet a fer un uso diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat pel les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el supòsit de que l’ usuari conegui o sospiti de l’us de la seva contrasenya per tercers, haurà de notificar-ho immediatament a HOTELS PRIORAT, SL., per que procedeixi a la seva modificació immediata, així mateix se li informa que Vostè como usuari pot modificar en qualsevol moment la seva contrasenya. 

Aquesta web disposa d’ una botiga online per tal de poder realitzar les compres per Internet. Per tal de realitzar-les no és necessari que sigui donat el usuari es doni d’alta; si no que tan sols caldrà omplir el formulari de comanda online que consta en la pròpia web amb les seves dades, que seran tractades de conformitat amb la normativa de protecció de dades i en els termes detallats anteriorment.

Una vegada completat el formulari de comanda, aquest haurà de ser confirmat per HOTELS PRIORAT, SL. mitjançant un correu de confirmació de la comanda i de verificació del preu.

La comanda podrà ser abonada mitjançant el sistema de Pay Pal o  per transferència bancària a favor de HOTELS PRIORAT, SL., qui confirmarà en el període de 48 hores laborals de la seva correcta recepció.

A partir d’aquest moment, la comanda serà preparada sense que es pugui realitzar cap tipus de modificació de les dades comunicades prèviament per l’elaboració de la factura corresponent o entrega de la comanda, a excepció de que el client es fiqui en contacte amb HOTELS PRIORAT, SL. i aquest verifiqui que aquesta encara no ha estat enviada i pot ser modificada.

CONDICIONS D’ACCÉS A LA WEB

Els equips d’accés als serveis de reserva on-line son triats per l’usuari, així com els costos de comunicació ocasionats pel seu ús, sense que en cap cas, pugui reclamar-se a HOTELS PRIORAT, SL. algun tipus de compensació per despeses.

Així mateix l’usuari es compromet a acceptar la llei aplicable, les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web, la moral i bon costum generalment acceptada i l’ordre públic, obligant-se, en tot cas, a indemnitzar a HOTELS PRIORAT, SL. per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar l’ús d’aquesta web, infringint aquestes. 

HOTELS PRIORAT, SL. vetllarà en tot moment per respecte de l’ordenament jurídic vigent, i està legitimada per interrompre, a la seva íntegra discreció, el Servei o excloure a l’usuari del Lloc Web en cas de presumpte comissió, completa o incompleta d’algun delicte o falta tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que a judici de HOTELS PRIORAT, SL. resulti contrària a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per aquest Lloc Web, les normes establertes per HOTELS PRIORAT, SL. o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat y/o prestigi de HOTELS PRIORAT, SL.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de HOTELS PRIORAT, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. 

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per HOTELS PRIORAT, SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. 

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de HOTELS PRIORAT, SL l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de HOTELS PRIORAT, SL

HOTELS PRIORAT, SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. HOTELS PRIORAT, SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.